Åpenhetsloven


Åpenhetsloven i Edgars Bakeri AS 2023

Rapporten gjelder perioden 1.1.2023 – 31.12.2023

Edgars Bakeri AS

Edgars Bakeri driver produksjon, salg og utkjøring av ferske baker- og konditorvarer, samt drift av egne utsalg/kafeer.

Alt som er usunt er godt, sies det. Selvsagt skal vi ikke underslå at gode smaksopplevelser ikke alltid er de sunneste, men av og til er det lov å unne seg litt ekstra. Edgars Bakeri ønsker imidlertid å bidra til at god mat også er sunn. I hele produksjonsprosessen, fra valg av råvarer til emballering av produktene, legger vi vekt på dette. Dette gjør vi blant annet gjennom å utvikle og selge grovere og sunnere produkter, redusert bruk av emballasje, fokus på matsvinn og reduksjon av utslipp fra fossile kjøretøy. Vi skal også sette søkelys på menneskerettigheter og ansvarlighet i hele verdikjeden.

Naturlige råvarer, minimal bruk av tilsetningsstoffer og bakemetoder, tuftet på lange tradisjoner, sikrer den gode og sunne smaken. Selv om det er lov å kose seg, er det mulig å leve sunt!

Vi har utformet etiske retningslinjer og strategi for bærekraft, disse er under revisjon for til enhver tid å være oppdatert i forhold til bærekraft, etisk handel og tilpasset nasjonale lover. Dette skal være våre veiledere arbeidet med ansvarlighet og miljø.

 

Mål for bærekraftige innkjøp

Måloppnåelse for arbeidet med bærekraftig innkjøp frem mot 2024:

 • Sikre respekt for arbeidstakerrettigheter. Ingen avvik på menneskerettigheter.
  • Det er ikke funnet avvik hos oss, og heller ikke hos våre leverandører. Men dette er et kontinuerlig arbeid og vil også bestå som mål i 2024.
 • Verifisert bærekraftig produksjon av viktige produkter.
  • Det er jobbet med matsvinn, fokus på mer miljøvennlig transport og minimere feilproduksjon. I 2024 ønsker bærekraftsgruppen å jobbe målrettet for å identifisere og sette målbare målsetninger for videre arbeid.
 • 100 % gjenvinnbar emballasje.
  • Det er laget en systematisk oversikt over emballasje, og det er startet utskifting av emballasje. Målet for 2023 er nådd, men bærekrafts gruppen ønsker mer fokus på området og jobber videre med emballasjeleverandørene.
 • 75 % emballasje fra resirkulerte materialer og 50 % plastemballasje fra resirkulerte eller fornybare materiale.
  • Målene er ikke nådd, men det jobbes aktivt videre med dette og man jobber etter prinsipp som: Kan man redusere plastforbruk, viss ja, gjør det. Og kan man erstatte plast med papir, viss ja, gjør det.

Våre mål for bærekraftig innkjøp frem mot 2025:

 • Sikre respekt for arbeidstakerrettigheter, med mål om ingen avvik på menneskerettigheter.
 • Verifisert bærekraftig produksjon av viktige produkter. Utarbeide målbare målsetninger for å kunne dokumentere og synliggjøre resultater.
 • 100 % gjenvinnbar emballasje. Følge og dokumentere at man arbeider i henhold til bransje- og/eller myndighetskrav.
 • 75 % emballasje fra resirkulerte materialer. Fortsette arbeidet som startet i 2023.
 • Maksimal andel plastemballasje fra resirkulerte eller fornybare materialer ut fra hva man kan oppnå. Fortsette arbeidet som startet i 2023.

 

Åpenhetslovens formål

Lovens formål er å forebygge at norske virksomheter bidrar til menneskerettighetsbrudd eller uholdbare arbeidsforhold i sin verdi. Loven regulerer ikke norske arbeidsforhold eller menneskerettigheter, men tar sikte på å motvirke uholdbare arbeidsforhold og menneskerettighetsbrudd i den tredje verden. kjede skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Edgars Bakeri sitt arbeid med åpenhetsloven

Edgars Bakeri er omfattet av Åpenhetsloven. Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger med særlig fokus på innsatsfaktorer med opprinnelse utenfor Norge. Loven innebærer at interessenter skal gis innsyn i disse vurderingene. Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Vi omfattes av denne loven og har dermed systematisert arbeidet for å sikre oppnåelse av lovens formål.

For leverandører som ikke er behandlet i vårt arbeid med Åpenhetsloven henviser vi til dinbaker.no, som Edgars Bakeri er medlem av og har fått bistand fra i arbeidet.

I tillegg har vi hentet informasjon fra disse nettstedene:

https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

www.nho.no

Åpenhetsloven forutsetter regelmessige aktsomhetsvurderinger, som skal stå i forhold til virksomhetens størrelse og art, alvorlighetsgrad og sannsynlighet for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har derfor definert de mest kritiske leverandørene i forhold til dette og satt i system et arbeid for rapportering fra- og oppfølging av viktige leverandører. Aktsomhtsvurderingene innebærer at det er en kontinuerlig prosess fra oss og våre leverandører.

 

Forankring og ansvarlighet i arbeidet

Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i styret i Edgars Bakeri. Arbeidet er også kommunisert til alle ansatte i våre personalhåndbøker.

I Edgars Bakeri har vi en gruppe som skal arbeide med dette og det er det vi kaller «Bærekraftrådet» (BR).

 

Arbeidsmetode

Arbeid i forhold til leverandører

I Edgars Bakeri har vi en komplett oversikt over hvilke leverandører vi handler med og hvilke vi har inngått avtaler med. Innkjøpsavtaler er inngått av Din Baker AS og Nærbakst AS. Våre krav til aktsomhetsvurderinger til leverandører og informasjon fra leverandører om dette håndteres av Din Baker og Nærbakst AS

Vi har gjennomført en vurdering av våre mest kritiske leverandører i forhold til Åpenhetsloven knyttet til muligheten for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I selskapet har vi en komplett oversikt over hvilke leverandører vi handler med og hvilke vi har inngått avtaler med.

Ved inngåelse av innkjøpsavtalerer er vekt på bærekraft og ansvarlig innkjøpspraksis våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Edgars Bakeri skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi arbeider for å opprettholde langvarige og stabile leverandørforhold med leverandører som prioriterer arbeidet med menneskerettigheter og bærekraft.

 

Edgars Bakeri krever at våre direkteleverandører aksepterer våre Etiske retningslinjer som tydeliggjør våre forventninger om ansvarsfull produksjon. Dette betyr at leverandøren forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Vi følger opp våre leverandører gjennom løpende dialog, leverandørevalueringer og tredjepartsrevisjoner.

I Edgars Bakeri verdsetter vi åpenhet og forsøker å kommunisere på en åpen og saklig måte om hvordan produktene våre produseres og deres innvirkning på omverden.

Edgars Bakeri har også instrukser som skal sikre ansatte hos tjenesteleverandører likebehandling med egne ansatte.

Leverandørinformasjon kan være forretningssensitiv, derfor opererer vi ikke med åpne leverandørlister. Vi rapporterer om risikoforhold og arbeidet vårt med viktige leverandørkjeder gjennom Edgars Bakeri års- og bærekraftsrapport.

 

Vi har arbeidet med:

 • Kartlegging av leverandører med risiko for brudd. Vi har sendt ut Nærbakst Code of Conduct til alle leverandører
 • Innhentet informasjon fra utvalgte leverandører.
 • Gjennomført og/eller planlagt møte med utvalgte leverandører.
 • Kartlagt hvordan risikoen er håndtert hos de utvalgte leverandørene.
 • Arbeidet med å kartlegge hvorvidt vi kjøper varer fra leverandører som eventuelt selger og eller produserer varer i Russland.

 


Arbeid med interne forhold

Bedriften har også egne instrukser når det gjelder å forhindre mobbing, trakassering og forskjellsbehandling.

Bedriften arbeider aktivt med likestilling og rapporterer årlig likestillingsredegjørelse.

Bedriften har også egne risikovurderinger hvor både fysiske og psykiske farer på arbeidsplassen blir risikovurdert, og dersom man identifiserer risiko blir tiltak iverksatt. Risikovurderinger gjøres minimum en gang pr år.

Samtidig gjøres det minimum 2 vernerunder pr år hvor også både fysiske og psykiske forhold på arbeidsplassen blir vurdert.

Alle avvik blir registrert i bedriftens avviksregister og fortløpende fulgt opp av bedriftens ledelse.

Bedriften har også varslingsgruppe hvor ansatte og andre kan varsle bedriften om kritikkverdige forhold.

Samtidig er bedriften en tariffbedrift, dette sikrer riktig lønn til alle ansatte.
Avvik, uønskede hendelser og sykefravær rapporteres månedlig fra ledelsen til styret.

 

Konklusjon av arbeidet i 2023

Det er ikke funnet avvik hos de leverandører vi har innhentet informasjon om, det er et generelt inntrykk at leverandørene har et bevisst forhold til sine produksjoner, ansatte og leverandører med hensyn til arbeidsforhold, bærekraft og etisk handel.

 

Fokusområder for 2024

I tillegg til våre målsetninger i forhold til bærekraftige innkjøp, vil vi ha et ekstra fokus på våre største emballasjeleverandører. Dette med tanke på arbeidsforhold, etisk handel, råvarers opprinnelse og arbeid for mer miljøvennlig og optimalisert emballasje.

Samtidig vil man jobbe aktivt internt i bedriften for fortsatt fokus på HMS, likestilling og bærekraftig drift.

 

For Edgars Bakeri AS

Jarl Torland
Styreleder

Jan-Erik Eikeland
Styremedlem

Hans Inge Justnes
Styremedlem

Bente Abrahamsen
Styremedlem

Rune Halvor Vindsetmo
Daglig leder og styremedlem

 

 

Edgars Bakeri AS

Adresse:
Saltverket 2
4515 MANDAL

Org.nr: 980 062 260
Telefon: 38 27 15 55
E-post: post@edgars.no

Vi ønsker at du følger oss på sosiale medier, her kan du lese om nye ting som skjer hos oss, vinne konkurranser og se om vi har tilbud

Copyright 2024 Edgars Bakeri AS | Drift og kode: Aptum AS